Nieuws

Uitnodiging jaarvergadering 2019

Dinsdag 16 april a.s.
20.30 uur Kulturhus De Wanne
Jaarvergadering

Stichting Volksfeest Beltrum (SVB)
Secretariaat
Stichting Volksfeest Beltrum
P/a Boskamp 22
7156 JR Beltrum
telefoon: (0544) 48 74 20
marloeslevers@gmail.com

Aan alle inwoners van Beltrum en haar buitengebied
Beltrum, april 2019.

Beste inwoners van Beltrum,
Hierbij nodigen wij u uit voor onze jaarvergadering. Deze wordt gehouden op dinsdag 16 april aanstaande
in Kulturhus de Wanne, aanvang 20.30 uur. Als organisatoren van het Beltrums Volksfeest en
Festunique wijzen we u er op, dat de jaarvergadering dé gelegenheid is om uw gemotiveerde mening,
vindingrijke ideeën en opbouwende kritiek met betrekking tot het Beltrums Volksfeest en Festunique te
geven. We horen graag van u. U kunt eventuele op- of aanmerkingen óók schriftelijk indienen bij één
van de bestuursleden. De notulen en het jaarverslag zullen vanaf 20.00 uur ter inzage liggen.

Agenda jaarvergadering:
1. Opening;
2. Notulen vorige jaarvergadering (d.d. 17 april 2018).
3. Jaarverslag 2018.
4. Financieel verslag 2018;
5. Verslag kascommissie;
6. Benoeming kascommissie;

7. Bestuursverkiezing;
– Periodiek aftredend en herkiesbaar: Marco Klein Falckenborg
– Periodiek aftredend en niet herkiesbaar: Sander ten Have, Lotte Geerdinck, Gilbert Heutinck.
– Bestuur stelt voor als nieuwe bestuursleden: alle commissieleden verbonden aan het SVB. Het
SVB is voornemens een nieuwe structuur van besturen op te zetten, één die beter past in deze tijd
en waardoor we beter georganiseerd zijn.
Namen van nieuwe en (eventuele) tegenkandidaten kunnen (met bereidverklaring) tot aanvang
van de vergadering worden ingediend bij de voorzitter.

8. Kermis 2019
9. Mededelingen;
10. Rondvraag;
11. Sluiting.

Graag tot ziens op onze jaarvergadering op dinsdag 16 april a.s.
Met vriendelijke groeten,

Bestuur,
Stichting Volksfeest Beltrum

Lees hier de notulen van de jaarvergadering van afgelopen jaar (2018).

Lees hier het jaarverslag van 2018.