Nieuws

Jaarvergadering Festunique en Beltrums Volksfeest 2018

De jaarvergadering van Festunique en het Beltrums Volksfeest wordt dit jaar gehouden op dinsdag 17 april aanstaande in  Kulturhus de Wanne, in de Kapel van de Hassinkhof, aanvang 20.30 uur. Het is bij uitstek dé gelegenheid om jouw gemotiveerde mening, vindingrijke ideeën en opbouwende kritiek met betrekking tot het Beltrums Volksfeest en Festunique te geven. We horen graag van jou. Ook kun je eventuele op- of aanmerkingen óók schriftelijk indienen bij één van de bestuursleden. De notulen en het jaarverslag zullen vanaf 20.00 uur ter inzage liggen. Ook zullen deze online te lezen zijn op www.festunique.nl.

Agenda jaarvergadering:
1. Opening;
2. Notulen vorige jaarvergadering (d.d. 18 april 2017);
3. Jaarverslag 2017;
4. Financieel verslag 2017;
5. Verslag kascommissie;
6. Benoeming kascommissie;
7. Bestuursverkiezing;
Periodiek aftredend en herkiesbaar: Tim Pasman, Ellen ten Have, Martijn Nijhuis, Luc Nijhuis en Marloes Levers.
Periodiek aftredend en niet herkiesbaar: Ronny te Plate.
Bestuur stelt Bram Hanselman voor als nieuw bestuurslid.
Namen van nieuwe en (eventuele) tegenkandidaten kunnen (met bereidverklaring) tot aanvang van de vergadering worden ingediend bij de voorzitter.
8. Kermis 2017;
9. Mededelingen;
10. Rondvraag;
11. Sluiting.

Graag tot ziens op onze jaarvergadering op dinsdag 17 april a.s.